Secretar


SECRETAR a Consiliului Local CORJEUȚI


Chisari  Doina, studii superioare.


Atribuțiile  secretarului:

(Extras  din Legea  privind  administrația  publică  locală nr. 436 din 28.12.2006)

Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază:
• asigură înştiinţarea convocării consiliului local;
• participă la şedinţele consiliului local;
• avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;
• asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
• pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;
• comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;
• asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;
• eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii;
• păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
• acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;


În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.139 alin. (1) din Codul electoral, secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe.


Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către Primar